Ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης

Συνοπτική παρουσίαση ΕΣΑ

Η Πρωτοβάθμια Επαγγελματική Οργάνωση με την επωνυμία ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΕΣΑ) ιδρύθηκε και αναγνωρίστηκε το 1946 και έχει έδρα την Αλεξανδρούπολη.

Σκοπός του ΕΣΑ είναι η ανάπτυξη και διάδοση του συνδικαλιστικού πνεύματος σε όλο και περισσότερα μέλη, η συνένωση τους κάτω από τη σκέπη της Οργάνωσης τόσο μαζικά όσο και κλαδικά υπό μορφή συμβουλευτικών κλαδικών τμημάτων. Η συστηματική και επιστημονική μελέτη, αναζήτηση, παρακολούθηση, προώθηση και επίλυση κάθε θέματος που αφορά την επιχειρηματικότητα και κυρίως η διαφύλαξη, προαγωγή και ανάπτυξη ως και η κοινωνική, επαγγελματική και ηθική εξύψωση αυτής, στα πλαίσια πάντοτε της ελεύθερης οικονομίας, της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και του γενικότερου εθνικού και κοινωνικού συμφέροντος.

Προτεραιότητα για την Διοίκηση αποτελεί η διαρκής ενίσχυση της ανταγωνιστικής ταυτότητας της Αλεξανδρούπολης εντός μιας μακράς διαδικασίας εξέλιξης του αστικού περιβάλλοντος όπου συγκεντρώνεται και αναπτύσσεται η εμπορική και επιχειρηματική δραστηριότητα.